Arogya Vibhag HallTicket 2021 महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभाग भरती परीक्षा प्रवेशपत्र 2021

Arogya Vibhag HallTicket 2021 महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभाग भरती परीक्षा प्रवेशपत्र 2021

Arogya Vibhag HallTicket महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभाग भरती परीक्षा प्रवेशपत्र
Arogya Vibhag HallTicket महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभाग भरती परीक्षा प्रवेशपत्र

Arogya Vibhag HallTicket महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभाग भरती परीक्षा प्रवेशपत्र

 

पद लेखी परीक्षा तारीख प्रवेशपत्र डाउनलोड करा
लेखी परीक्षा (ग्रुप-सी) 24 ऑक्टोबर 2021 Click Here
लेखी परीक्षा (ग्रुप-डी) 31 ऑक्टोबर 2021 Click Here

Leave a Comment